Providence Education Group

Q&A : Immersion Camp

ถาม:   ค่ายภาษาคืออะไร และลักษณะอย่างไร?

ตอบ:   ค่ายภาษา หรือ immersion camp เป็นลักษณะของการเรียนการสอนภาษาที่ต้องใช้เวลาเรียน อยู่ กินและนอนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจะมีการจัดการกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ทักษะภาษาได้ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ พูด อ่าน เขียนและฟัง ตลอดจนต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ไวยากรณ์และรูปของประโยคของภาษานั้นๆให้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมของภาษาแล้วยังต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษานั้นๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน และที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องพยายามที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารตลอดเวลาที่อยู่ในค่ายด้วย เพราะวัตถุประสงค์จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎของค่าย  นอกจากนั้นความเอาใจใส่ของครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยงที่จะคอยดู ระแวดระวังและเฝ้าดูการพัฒนาการของแต่ละทักษะและการให้ความช่วยเหลือดูแลเป็นรายบุคคลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการดำเนินการในค่ายภาษา
ในหลายๆประเทศที่มีการเปิด immersion camp จะให้ความสำคัญและระเบียบจัดมาก โดยเฉพาะการสื่อสารกันด้วยภาษาในค่าย ซึ่งถ้าผู้เรียนไม่ปฏิบัติก็ต้องออกจากค่ายไปตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้

ถาม:   ค่ายภาษาใช้เวลาเรียนเท่าไหร่?   

ตอบ:   เวลาที่ใช้ในการเรียนในค่ายภาษานั้น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของภาษาเวลาเริ่มเข้ามาเรียนและจุดประสงค์ที่จะเอาภาษาไปใช้เพื่ออะไร ต้องการให้ได้ในระดับใด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้เวลาเรียนนั้น จะใช้เวลาน้อยกว่าการเรียนในภาคปกติ หรือ conventional type ประมาณครึ่งหนึ่งทีเดียว เหตุผลนั้นเพราะว่าเวลาที่ใช้ในการเรียนมากกว่าปกติและความต่อเนื่องกันในการเรียนและใช้ภาษา ทำให้เพิ่มการพัฒนาทางภาษาได้รวดเร็วมาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ถาม:   การเข้าเรียนในค่าย ทำไม่จะต้องให้ลาออกจากงานด้วย?  จะมาเรียน part time ได้หรือไม่?  

ตอบ:   เนื่องจากแนวทางการเรียนในค่ายภาษานั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนแบบอยู่กินนอนกับภาษาตลอด 24 ชั่วโมง การเรียนแบบไปๆมาๆและเรียนประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อครั้ง เป็นการเรียนแบบทั่วๆไป ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าได้ผลน้อยมากหรือเกือบจะไม่ได้ผลเลย ไม่อย่างนั้นป่านนี้ประเทศไทยก็มีคนพูดภาษาอังกฤษกันทั้งประเทศ เพราะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลกันทั้งนั้น
การลาออกจากงานในกรณีที่มาเข้าโครงการพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อไปทำงานในต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องออกจากงานเข้ามาเรียนและเมื่อจบขบวนการเรียนในค่ายแล้ว ก็จะเดินทางต่อไปในต่างประเทศเลย การเรียนแบบไปๆมาๆนั้นจะใช้เวลามากมายและใช้เงินเยอะมากด้วยและที่สำคัญคือจะไม่สามารถผ่านการสอบภาษาอังกฤษที่ต้องการได

ถาม:    ทำไม่จึงมีความจำเป็นที่ผู้เข้าโครงการพยาบาลจะต้องเข้าค่าย ภาษาอังกฤษในเมืองไทย และค่ายภาษานี้ดีกว่าที่อื่นยังไง?
ตอบ:  คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่า จะเรียนภาษาอังกฤษต้องไปเมืองนอกอย่างเดียว ถึงจะเป็นวิธีการเรียนที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากเราไม่มีพื้นฐานที่ดีพอ ก่อนไปเรียนต่อในต่างประเทศ เราก็จะมีปัญหาที่จะต้องใช้เวลานานกว่าปกติในการเรียนและเสียเงินมาก เพราะฝรั่งเวลาสอนไม่ได้เน้นในการเรียนไวยากรณ์มากนัก ไม่มีหลักการสอนที่ดีจริงๆเพื่อใช้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพราะคนของเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารอยู่แล้ว ไม่ได้เน้นการสอนแบบบ้านเราที่ต้องมีความละเอียดมากกว่า อีกประการหนึ่งเมื่อจะไปเรียนในเมืองนอกก็ต้องหาโรงเรียนที่สอนให้ตรงเป้าที่เราต้องการ ซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครองทั่วไปก็จะไม่สามารถหาได้เพราะไม่เข้าใจในขบวนการสอน ต้องมีสถาบันที่เป็นผู้ดูแลให้ถึงจะบรรลุเป้าหมายได้
ทางโครงการฯได้จัดการแผนการสอนให้เหมาะสมกับพยาบาลของเรา และได้ทำงานร่วมกันกับ King’s Education ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้พยาบาลของเราได้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้
การจัดการการเรียนในหลักสูตร Immersion Programme ในค่ายภาษานั้น เป็นหลักสูตรการสอนใน Method no. 10 ของการสอนภาษาในโลกนี้ คือการเรียนโดยการกินนอนอยู่กับภาษานั้นเอง ผู้เรียนก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ต้องเปลี่ยนทัศนคดีในการเรียน เปลี่ยนพฤติกรรมของการเรียนภาษาอังกฤษใหม่ หลักสูตรนี้ได้ส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับโรงเรียนเชียงใหม่ภาษาต่างประเทศ จนกระทั่งได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักสูตรนี้สามารถทำให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนน้อยกว่าปกติ และได้ผลมากกว่า ผู้เรียนสามารถสื่อสารกันทั่ง 4 ทักษะ คือ พูด อ่าน เขียนและฟังเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถที่จะสื่อสาร นำไปใช้ในการทำงานในโรงพยาบาลหรือ nursing home ได้ทันทีที่ไปถึงประเทศนิวซีแลนด์ และสามารถที่จะเรียนต่อเพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ได้ในประเทศนิวซีแลนด์ เพราะฉะนั้นการเข้าค่ายจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับพยาบาลที่มุ่งไปทำงานในต่างประเทศ

ถาม:   ต้องปฎิบัติตัวอย่างไรในค่ายภาษา?  จะออกไปทานข้าวกับเพื่อนนอกค่ายได้ไหม?  จะขอออกไปเที่ยวนอกค่ายได้ไหม?  ให้คนมาเยี่ยมในค่ายได้หรือไม่?
ตอบ:   ก่อนการเข้าเรียนในต่ายภาษานั้น ผู้เรียนต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน เช่นการมาเข้าโครงการเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความสำเร็จ ได้ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายของตนเองและครอบครัว ต้องเสียสละความสนุกสนานที่จะนำมาเป็นอุปสรรคในการเรียน
ค่ายภาษาก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีระบียบที่เคร่งครัดมาก ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จจองผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกคนต้องปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด มีการเช็คเวลาเรียน และเวลาขาดเรียนได้ไม่เกิน 10  เปอร์เซนต์ เอาใว้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เช่นเจ็บป่วย ออกไปทำธุระด้านเอกสาร ฯลฯ การออกไปทางข้าวกับเพื่อน ออกไปเที่ยวนอกค่ายนั้น น่าจะไม่ความจำเป็นเลยที่จะต้องเสียเวลา (attendance) เพราะจะกระทบกับการให้ถูกออกจากค่าย เพราะการขาดเรียนจะทำให้การเรียนด้อยลง และไม่สามารถผ่านการสอบได้ในเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนการเข้าเยี่ยมนั้นใจใช้ในเวลาที่จำเป็นจริงๆ และควรจะเป็นระยะสั้นๆหรือเวลาที่หยุดพักผ่านระหว่างเรียน

ถาม:   หลักสูตรการเรียนในค่าย เปิดเป็นเทอมหรือเปล่า?  ถ้าเข้าค่ายภาษาช้ากว่ากำหนดจะมีผลเสียอย่างไร?
ตอบ:   การเปิดค่ายในแต่ละรุ่นนั้น จะมีเวลาเริ่มเรียนและสิ้นสุด มีหลักสูตรที่แน่นอนที่จะใช้เวลาอย่างเต็มเอียด แทบไม่มีเวลาเหลือทิ้งไปเปล่าๆเลย คนที่เข้าค่ายช้ากว่ากำหนดนั้น ก็มีความเป็นไปได้ เช่นคนที่ได้เริ่มเรียนในหลักสูตรนี้มาก่อนแล้ว คนที่มีคะแนนภาษาดีมาก แต่ทุกคนก็จะมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องนั่นเอง  
การเรียนภาษาคือทักษะที่ต้องมีการฝึกฝน  เป็นที่น่าเสียดายว่าการเรียนในบ้านเรานั้น ไม่ได้เน้นในการฝึกฝน ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนภาษา การเรียนภาษาไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องเรียนให้ถูกวิธ

ถาม:   ค่าเล่าเรียนในค่ายภาษาเป็นอย่างไร?
ตอบ:    ค่าเล่าเรียนในปัจจุบันนี้ คือ 50,000 บาทต่อ สี่สัปดาห์ ค่าเล่าเรียนนี้ครอบคลุมถึง ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าสอบ ตลอดจนค่าดูแลต่างๆตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย ในแต่ละรุ่นจะมีผู้เรียนไม่เกิน 15 คนต่อรุ่น

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign