Providence Education Group

English Enrichment for Thai Nurse Globalization and to Work in USA
โครงการเตรียมพยาบาลเพื่อไปทำงานในประเทศอเมริกา

การเตรียมตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษ

ระบบการเรียนในเมืองไทยนั้น เป็นการเรียนแบบ  Total Immersion Technique
ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนอยู่ในค่ายภาษา (Boot Camp) โดยมี concept ที่นักเรียนต้องพยายามที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะตลอด 24 ชั่วโมง โดยการจัดการเรียนในค่ายนั้น จะมุ่งเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ เป็นอันดับแรกพึ่อให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนใน main course จุดประสงค์สำคัญนั้น เพื่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษให้เข้าใจในทุกทักษะจนสามารถผ่านการสอบวัดระดับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้  และจะต้องมีความพร้อมในด้านภาษา วัฒนธรรมตลอดจนความเป็นอยู่ของคนตะวันตก เพื่อให้เตรียมตัวพร้อมเมึ่อต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ การสอนนั้นประกอบด้วย:

1.   Programmed I:    Foundation Programme (12 weeks)
เป็นการปูพื้นฐาน (English Foundation) โดย

  • การสอนไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว มี

-    Basic Grammar
-    Advanced Grammar

    • Structure เป็นการสอนเรื่องโครงสร้างของประโยคซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุด ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด จะต้องรู้เรื่องโครงสร้างประโยคอย่างเชี่ยวชาญ จึงจะสามารถนำไปต่อยอดให้ได้ทุกทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน ฟัง ในระดับสูง ให้เป็นมืออาชีพ (Professional) ได้
    • Conversation and listening การฟังและการใช้บทสนทนาตลอดเวลา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อความหมายในระดับกลาง
    • Cross Cultural Communication เป็นการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของการสื่อสารและ ความเป็นอยู่ของคนตะวันตก

2.    Programme II:   Immersion Programme (12 weeks)
การสอนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการ (English for Academic Purposes) เพื่อให้มีความรู้ทุกทักษะ คือ การพูด อ่าน เขียนและฟัง จนได้ระดับตั้งแต่ Middle Post Intermediate หรือ IELTS 6.0 ไปจนถึง Upper Post Intermediate หรือ IELTS 6.5

การสอนในระบบ Total Immersion Technique นั้นจะต้องเรียนอยู่ในค่ายภาษาตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.   ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จากสื่อและวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งจะอยู่กินกับนักเรียนตลอดเวลา จะเป็นผู้คอยแนะนำตรวจเช็คทุกขั้นตอน เพื่อการพัฒนาภาษาโดยลำดับจนสามารถนำผลการเรียนไปสู่เป้าหมายและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร ได้ตามความต้องการ
2.  ใช้ชีวิตในค่ายเสมือนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศของตะวันตก ต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกินอย่างครบถ้วน
3.  หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนเป็นระดับ โดยใช้เวลาเรียนระดับละ 4 สัปดาห์ โดยจะรับผู้
ที่ได้ ภาษาอังกฤษในระดับตั้งแต่ Elementary, Pre-Intermediate and
Intermediate (IELTS 4.0, 4.5, 5.0) โดยผู้เรียนจะใช้เวลาเรียนอยู่ในค่ายภาษา
สัปดาห์ละ 7 วันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจะต้องมีความพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารกันเพียงภาษาเดียวตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย โดยเมื่อจบแล้วจะต้องสอบให้ได้
IELTS 6.0 หรือ 6.5

รายละเอียดการเรียน NCLEX
การเรียนเพื่อสอบ NCLEX นั้น ท่านสามารถทำได้ในประเทศไทย โดยทางโครงการจะจัดการ
การสอนให้พร้อมกับการเรียนภาษาอังกฤษ ในค่ายภาษา และควรจะสอบได้แล้วก่อนออกเดินทาง ไปเรียนในอเมริกา

Back

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign