Providence Education Group

Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย
ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ห

รายละเอียดของโครงการ

1. หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น

  1. SJC จะสอนภาษาญี่ปุ่นและวิชาเตรียมพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งปีหรือหนึ่งปีครึ่งขึ้นอยู่กับเทอมที่เข้าเรียน โดยทางโรงเรียนจะจัดที่พักและอาหารให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะให้ทุน 80 ทุนต่อปี
  2. นักเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ (รายได้ประมาณ 700 เยนต่อชั่วโมง) โดยสามารถจะหาเงินได้ประมาณ 50,000 เยน ต่อเดือน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดเวลาที่เรียนอยู่
  3. หลังจากที่นักเรียนเรียนจบวิชาผู้ช่วยพยาบาลแล้ว จะได้รับการบรรจุให้ทำงานในโรงพยาบาลและเมื่อได้รับเงินเดือนแล้ว นักเรียนจะจ่ายคืนเงินกู้บางส่วนให้กับโรงเรียน SJC เดือนละ 50,000 เยนเป็นเวลา 3 ปี

2. หลักสูตรวิชาผู้ช่วยพยาบาลหลังจากที่จบการเรียนภาษาญี่ปุ่นและสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลได้แล้ว นักเรียนก็จะเข้าเรียนในโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับทุนนั้นๆ

  1. ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ นักเรียนจะได้มีที่พักของวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  2. นักเรียนสามารถทำงานนอกเวลาเรียนได้ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ เพื่อหารายได้พิเศษมาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  3. หลังจากจบการเรียนสองปี นักเรียนจะสอบใบประกอบวิชาชีพของแต่ละท้องถิ่น (Prefecture) ที่ควบคุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยพยาบาล โดยมีสิทธิที่จะอยู่ทำงานในโรงพยาบาลของประเทศญี่ปุ่นจนเกษียณอายุ

3. การทำงานในโรงพยาบาล

  1. หลังจากที่จบวิชาผู้ช่วยพยาบาลแล้วและได้รับอนุมัติใบประกอบวิชาชีพ นักเรียนก็จะเริ่มทำงานเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลที่ให้ทุนแก่นักเรียน
  2. เงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่ 180,000 เยนต่อเดือนและยังสามารถทำงานล่วงเวลา(over time) ได้อีกด้วย ส่วนการจ่ายค่าภาษีและค่าประกันนั้นเป็นการบังคับตามกฎหมาย
  3. ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่ประมาณเดือนละ 30,000 เยนและค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและส่วนตัวจะอยู่ประมาณ 50,000 เยน
  4. นักเรียนจะต้องเซ็นสัญญาที่จะทำงานกับโรงพยาบาลที่ให้ทุนเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี

Bank

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign