Providence Education Group

Teaching pattern and courses (รูปแบบการสอนและหลักสูตร)

เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาในประเทศไทย ได้เน้นในภาคพฤษฎีเป็นส่วนใหญ่นั้น การเรียนในระบบ Language Immersion Camp นั้น จะเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ของการเรียนภาษาอังกฤษ การสอนจะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบใหญ่ดังต่อไปนี้ โดยในรูปแบบการสอนก็จะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
1.   Programme I.   Foundation Programme (12 weeks)
เป็นการปูพื้นฐานของภาษาอังกฤษ (foundation) เป็นการเรียนพื้นฐานตั้งแต่
เรื่องของไวยากรณ์และรูปแบบของประโยคต่างๆ (grammar and structure)
จนคล่องแคล่วในการใช้ในเหตุการณ์จริงๆ โดยจะให้มีการฝึกแล้วฝึกอีกในการใช้
ทุกทักษะจนเกิดความชำนาญและคล่องแคล่ว สามารถใช้ได้โดยไม่มีการติดขัด
รายละเอียดการเรียนมีดังต่อไปนี้:

  • Basic Grammar
  • Advanced Grammar
  • Structure เป็นการสอนเรื่องโครงสร้างของประโยคซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุด ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ จะต้องรู้เรื่องโครงสร้างประโยคอย่างเชี่ยวชาญ จึงจะสามารถนำไปต่อยอดให้ได้ทุกทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน ฟัง ในระดับสูง ให้เป็นมืออาชีพ (Professional) ได้
  • Conversation and listening การฟังและการใช้บทสนทนาตลอดเวลา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อความหมายในระดับกลาง
  • Cross Cultural Communication เป็นการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของการสื่อสารและ ความเป็นอยู่ของคนตะวันตก

2.  Programme II.   Immersion Programme (12 weeks)
การสอนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการ (English for Academic Purposes) เพื่อให้มีความรู้ทุกทักษะ คือ การพูด อ่าน เขียนและฟัง จนได้ระดับตั้งแต่ Upper Intermediate หรือ IELTS 5.5 ไปจนถึง Middle Post Intermediate หรือ IELTS 6.0
สรุปการสอนในระบบ Total Immersion Technique ทั้งสองหลักสูตรนั้น ะต้องเรียนอยู่ในค่ายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
        1.   ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จากสื่อและวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่าง จริงจัง โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งอยู่กินกับนักเรียนตลอดเวลา จะเป็นผู้คอยแนะนำตรวจเช็คทุกขั้นตอน เพื่อการพัฒนาภาษา โดยลำดับจน สามารถนำผลการเรียนไปสู่เป้าหมายและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร ได้ตามความต้องการ
        2.   ใช้ชีวิตในค่ายเสมือนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศของตะวันตก ต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกินอย่างครบถ้วน
        3.   หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนเป็นระดับ โดยใช้เวลาเรียนระดับละ 4 สัปดาห์ โดยจะรับผู้ที่ได้ภาษาอังกฤษในระดับตั้งแต่ Elementary, Pre-Intermediate and Intermediate (IELTS 4.0, 4.5, 5.0) โดยผู้เรียนจะใช้เวลาเรียนอยู่ในค่ายภาษา สัปดาห์ละ 7 วัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจะต้องมีความพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเพียงภาษาเดียว ตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย โดยเมื่อจบแล้วจะต้องสอบให้ได้ IELTS 5.5 หรือ 6.0

Back

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign