Providence Education Group

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

ความเป็นมา
     
โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกาเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับผู้ที่จบการศึกษาใน ระดับปริญญาตรีที่ต้องการไปเรียนต่อในประเทศอเมริกาในระดับปริญญาโท โดยใช้เงินประมาณเจ็ดแสนบาท โดยสามารถได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ในประเทศอเมริกา (work permit) ได้รับใบ Social Security Number (SSN)  อย่างถูกต้องตามกฎหมายและทำงาน full time โดยเรียนเป็นลักษณะ part time ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ ก็จะสามารถมีรายได้ในการเลี้ยงตัวเองได้ในระหว่างการศึกษาและอาจจะมีเงินเผื่อค่าเล่าเรียนได้บ้างเป็นบางส่วน และยังอาจสามารถขอเปลี่ยนวีซ่าทำงานเพื่ออยู่ต่อในประเทศอเมริกาได้อีกด้วยเมื่อจบการศึกษาแล้ว

 “Earn and Learn” Master’s degree program เป็นโปรแกรมของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก ให้รับนักเรียนต่างขาติที่เข้าเรียนสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เป็นการทำงานแบบ full time โดยลักษณะของงานที่ทำจะเกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนในระดับปริญญาโท โดยนักเรียนจะได้วีซ่านักเรียนที่เรียกว่า F-1
Schiller International University และ International Language Academy at Bangkok (ILAB) ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของ Providence Education Group ในประเทศไทยได้ตกลงร่วมกันในอันที่จะจัดโครงการนี้ในประเทศไทย โดย ILAB จะเป็นผู้ดูและจัดการเรื่องการสมัคร เตรียมพิธิการยื่นวีซ่า ฯลฯ ทาง SIU จะเป็นผู้ให้การดูแลด้านการเรียน และใบอนุญาตทำงาน ตลอดจนการให้การแนะนำในการเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานเมื่อจบแล้วเพื่ออยู่ต่อในประเทศอเมริกา

วัตถุประสงค์

  • เป็นการให้โอกาสกับนักเรียนไทยได้ทำงานและเรียนปริญญาโทในเวลาเดียวกันโดยถูกต้องตาม กฎหมาย
  • เป็นการให้โอกาสกับนักเรียนที่จะได้ประสบการณ์การทำงานในประเทศอเมริกา โดยได้ทำงานในสาขาเดียวกับที่เรียนอยู่โดยสามารถนำเอาความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริงในการทำงาน
  • นักเรียนจะได้ชื่อว่าได้มีประสบการณ์ทำงานในประเทศอเมริกาในสาขาที่เรียนจบมา
  • นักเรียนสามารถทำงานแบบ full time และมีรายได้ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ประมาณ US$40,000
  • นักเรียนสามารถเรียนแบบ part time โดยไม่ผิดกฎของการเป็นนักเรียนในอเมริกา

 


Back

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign