Providence Education Group

Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท)

การเตรียมตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 1.   คือการเรียนในประเทศไทย
ระบบการเรียนในเมืองไทยนั้น เป็นการเรียนแบบ  Total Immersion Technique จะต้องเข้า
เรียนอยู่ในค่ายภาษา (Boot Camp) โดยมี concept ที่นักเรียนต้องพยายามที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะตลอด 24 ชั่วโมง โดยการจัดการเรียนในค่ายนั้น จะมุ่งเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นสำคัญเป็นอันดับแรกพึ่อให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนใน main course จุดประสงคเพื่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษให้เข้าใจในทุกทักษะจนสามารถผ่านการสอบวัดระดับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้  และจะต้องมีความพร้อมในด้านภาษา วัฒนธรรมตลอดจนความเป็นอยู่ของคนตะวันตก เพื่อให้เตรียมตัวพร้อมเมึ่อต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ การสอนนั้นประกอบด้วย:

 • Programmed I:    Foundation Programme (12 weeks)

              การปูพื้นฐาน (English Foundation Program

  • การสอนไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว มี
   • Basic Grammar 
   • Advanced Grammar
  • Structure เป็นการสอนเรื่องโครงสร้างของประโยคซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุด ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ จะต้องรู้เรื่องโครงสร้างประโยคอย่างเชี่ยวชาญ จึงจะสามารถนำไปต่อยอดให้ได้ทุกทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน ฟัง ในระดับสูง ให้เป็นมืออาชีพ (Professional) ได้
  • Conversation and listening การฟังและการใช้บทสนทนาตลอดเวลา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อความหมายในระดับกลาง
  • Cross Cultural Communication เป็นการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของการสื่อสารและ ความเป็นอยู่ของคนตะวันตก
 •   Programme II:   Immersion Programme (12 weeks)

การสอนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการ (English for Academic Purposes) เพื่อให้มีความรู้ทุกทักษะ คือ การพูด อ่าน เขียนและฟัง จนได้ระดับตั้งแต่ Middle Intermediate หรือ IELTS 5.0 ไปจนถึง Middle Post Intermediate หรือ IELTS 6.0 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ภาษาของ Blake Hall College และแต่ละมหาวิทยาลัย

การสอนในระบบ Total Immersion Technique นั้นจะต้องเรียนอยู่ในค่ายภาษาตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จากสื่อและวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่าง จริงจัง โดยมีอาจารย์ พี่เลี้ยง ซึ่งอยู่กินกับนักเรียนตลอดเวลา จะเป็นผู้คอยแนะนำตรวจเช็คทุกขั้นตอน เพื่อการพัฒนาภาษา โดยลำดับจน สามารถนำผลการเรียนไปสู่เป้าหมายและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร ได้ตามความต้องการ
 2. ใช้ชีวิตในค่ายเสมือนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศของตะวันตก ต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกินอย่างครบถ้วน
 3. หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนเป็นระดับ โดยใช้เวลาเรียนระดับละ 4 สัปดาห์ โดยจะรับผู้ที่ได้
  ภาษาอังกฤษในระดับตั้งแต่ Elementary, Pre-Intermediate and Intermediate
  (IELTS 4.0, 4.5, 5.0) โดยผู้เรียนจะใช้เวลาเรียนอยู่ในค่ายภาษา สัปดาห์ละ 7 วัน
  ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจะต้องมีความพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเพียงภาษาเดียว
  ตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย โดยเมื่อจบแล้วจะต้องสอบให้ได้ IELTS 5.0, 5.5, 6.0 หรือ 6.5

ส่วนที่ 2.   การเรียนในประเทศอังกฤษ

ถ้านักเรียนหรือนักศึกษาต้องการที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ ทางโรงเรียนฯก็
สามารถจัดหาสถาบันผู้สอนภาษาอังกฤษในลอนดอนให้เรียนเพื่อสอบให้ได้ผลภาษาอังกฤษตามต้องการ ก่อนเข้าเรียนในภาคปกติต่อไป โดยจะต้องเสียค่าเล่าเรียนต่างหากจากงบประมาณที่ตั้งไว้

Bank

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign