Providence Education Group

Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท)

รายละเอียดของโครงการ
มหาวิทยาลัยที่มีการตกลงร่วมกับ Blake Hall College นั้น เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐฯ ที่มีชื่อเสียงและมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากการสอนในวิชาที่ตกลงร่วมกันแล้ว นักศึกษายังสามารถที่จะไปใช้สถานที่และเครื่องมือ ต่างๆ เช่นห้องสมุด Internet ฯลฯ ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนกับ Blake Hall College  

 • สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาคือ
  • Blake Hall College:
   • International Diploma in Business
   • Advanced Diploma in Business
   • International Diploma in Computer Studies
   • Advanced Diploma in Computer Science
  • University of Wales:
   • BSc (Hons.) in Business
   • Masters of Business Administration (MBA)
  • University of Greenwich:
   • BSc (Hons) in Computing
   • Master of Computer Science
 •  นักเรียนและนักศึกษาที่จะสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆนั้น จะปฏิบัติดังต่อไปนี้:
  • นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า จะยื่นใบสมัครพร้อม transcript และผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  .
  • นักศึกษาที่เรียนอยู่ปีที่หนึ่งหรือสองในมหาวิทยาลัย หรือในระดับปวส. สามารถส่งใบสมัครพร้อม transcript พร้อมผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)เพื่อรับการพิจารณาในการให้เครดิตที่สามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นปีที่สองหรือสามกับ Blake Hall College
  • นักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาต่างๆ สามารถส่งใบสมัครและ transcript พร้อมผลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)ไปที่ Blake Hall College เพื่อการประสานกับมหาวิทยาลัย เพื่อการรับเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
  • ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปทางด้านการบริหาร สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทได้
 •  เมื่อนักศึกษาได้รับใบตอบรับและแจ้งค่าเล่าเรียนแล้ว  ต้องชำระค่าเล่าเรียน ซึ่งสามารถจ่ายเป็นเทอมได้ โดย ILAB จะเป็นผู้ประสานงานและดูแล เมื่อได้รับเอกสารหรือใบเสร็จมาแล้ว สามารถดำเนินพิธีการทำวีซ่านักเรียน ถ้าหากวีซ่าไม่ผ่านจะคืนเงินให้ทั้งหมด
 • เมื่อนักศึกษาเดินทางไปถึงลอนดอนแล้ว  จะได้รับการดูแลทางด้านการเรียนและการแนะนำการขออนุญาตทำงาน ซึ่งสามารถทำงาน part time ได้อาทิตย์ละ 20 ชั่วโมงในระหว่างเรียน และทำงาน full time ระหว่างปิดเทอม โดยจะมีข้อมูลการจ้างงานขั้นต่ำ (minimum wage) (from 1st October 2008) ดังต่อไปนี้:
  • 5.73 pound per hour for workers aged 22 years and older.
  • A development rate of 4.77 pound per hour for workers aged 18-21 inclusive.
  • 3.53 pound per hour for all workers under the age of 18, who are no longer of compulsory school age.
 • เมื่อนักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้ว มีสิทธิจะอยู่ต่อและทำงานได้ในประเทศอังกฤษ ตามรายละเอียดของโปรแกรมดังต่อไปนี้:
  • Post study work เป็นเวลา 2 ปี
  • หลังจากที่ทำงานครบสองปีแล้ว หากอยากจะอยู่ทำงานต่อสามารถที่จะสมัครเข้า Highly Skilled Migration Program (HSMP) ได้เป็นเวลา 5 ปี
  • หลังจากนั้นหากต้องการจะอยู่ต่อในประเทศอังกฤษ ในโปรแกรม Indefinite Leave to Remain in the UK จะสามารถที่จะอยู่ไปได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

Back

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign