Providence Education Group

Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท)

ความเป็นมา
      
โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท)
เป็นโครงการที่ให้โอกาสกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่หกและปริญญาตรี ที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษในระดับปริญญาตรีและโท โดยใช้เวลาเรียนปริญญาตรีเป็นเวลา 3 ปี และใช้เวลาเรียนปริญญาโทเป็นเวลาหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง (โดยการเรียนปริญญาโทนั้นไม่ได้บังคับเรื่องเวลาเรียน) ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีประมาณ หกแสนบาทและในระดับปริญญาโทประมาณสามแสนหกหมื่นบาท และในขณะที่เรียนสามารถทำงาน part time ได้ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับการเปลี่ยนวีซ่าให้ทำงานได้เป็นเวลาสองปีในประเทศสหราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังมีโอกาสที่จะสมัครอยู่ต่อได้ถึงห้าปีและ อยู่ถาวร

 “Learn and Earn” Bachelor and Master programme เป็นโปรแกรมของ Blake Hall College ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนและเป็นวิทยาเขตของ University of Wales and University of Greenwich สามารถรับนักเรียนต่างขาติให้เข้าเรียนและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ (BHC เป็นวิทยาลัยใน 400 กว่าแห่งในวิทยาลับทั่วประเทศซึ่งมีกว่า 4,000 แห่ง ได้รับอนุญาติให้รับคนต่างชาติเข้าเรียนและสามารถขออนุญาติทำงานได้)
Blake Hall College ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ International Language Academy at Bangkok (ILAB) ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของ Providence Education Group ในประเทศไทย ได้ตกลงร่วมกันจัดโครงการนี้โดย
1. ILAB จะทำหน้าที่ในประเทศไทยคือ:

  • เป็นผู้ดูและจัดการเรื่องการสมัคร เตรียมพิธิการยื่นวีซ่า ตลอดจนการอบรมและสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวให้กับนักเรียน ฯลฯ
  • เป็นผู้ที่สอนวิชาพื้นฐานก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
  • เป็นผู้สอนบางวิชาที่ขาดไปสำหรับนักศึกษาที่จบจากปวส. หรือจบปีที่หนึ่งหรือสองของมหาวิทยาลัยในเมืองไทย ที่ต้องการไปต่อยอดในระดับปริญญาตรี ของปีที่สองหรือปีที่สาม

2. โดยทาง Blake Hall College
ซึ่งเป็นวิทยาเขตผู้ทำการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้กับ University of Wales and University of Greenwich  
การเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานเมื่อจบแล้วเพื่ออยู่ต่อในประเทศอังกฤษเป็นเวลาสองปีนั้น ทาง Blake Hall College จะเป็นผู้ให้การดูแลและแนะนำให้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท โดยมีโอกาสทำงานในเวลาเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยการดูแลของ Blake Hall College
  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การทำงานในประเทศอังกฤษ โดยได้ทำงานหลังจากที่เรียนจบไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเป็นเวลาสองปีหรือมากกว่านั้น
  • การมีประสบการณ์ทำงานในประเทศอังกฤษ เป็นประวัติการทำงานที่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจและทำให้มีโอกาสในการได้งานทำในระดับดีและเงินเดือนสูงเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
  • นักศึกษาสามารถทำงานแบบ part time ได้ในระหว่างเรียนถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์พึ่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียน นอกจากจะมีรายได้พิเศษนี้แล้วยังได้มีโอกาสได้ประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศและยังได้ฝึกภาษาให้มีความคล่องแคล่วในชีวิตประจำวันด้วย
  • นักศึกษาสามารถที่จะต่ออายุการทำงานในประเทศอังกฤษได้อีกห้าปี หลังจากสองปีแรกโดยการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกรมตรวจคนเข้าเมือง
  • นักศึกษาสามารถขออนุญาติตั้งถิ่นฐานในประเทศอังกฤษได้หลังจากได้อยู่ครบห้าปี


Back

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign