Providence Education Group

Asiamerica Au Pair : Qualification

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น Au Pair

ผู้ที่จะสมัครเป็น Au Pair จะต้องมีคุณสมบัติที่ครบตามกำหนดของ U.S. Department of State (หน่วยราชการของสหรัฐอเมริกา) ดังนี้ :
1. ต้องมีประสบการณ์และรักการดูแลเด็กเล็ก
2. มีความสนใจและจริงใจที่จะอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นเวลา 12 - 24 เดือน
3. อายุอยู่ระหว่าง 18 ปี ไม่เกิน 26 ปี และมีสุขภาพแข็งแรง
4. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและผ่านการสัมภาษณ์
5. ผ่านการทดสอบบุคลิกลักษณะ (Personality profile testing)
6. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากทุกสาขา
7. พูดสนทนาภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการสมัครโครงการ Au Pair in America

1. อายุเกิน – ควรจะเข้ามาดำเนินการสมัครตั้งแต่อายุไม่เกิน 26 ปี 6 เดือน
2. แต่งงานแล้ว – หากหย่าจะต้องรอจนกว่า 1 ปี จึงจะสามารถเข้าสมัครได้ และจะพิจารณาเป็นรายๆไป
3. เป็นโรคประจำตัว เช่น ไวรัสตับอักเสบ B (Hepatitis B), AIDS, ลมบ้าหมู (Epilepsy), การกินอาหารผิดปกติ (Anorexia) หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่จะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นประจำ โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
4. ผู้ที่มีปัญหาด้านจิตใจ เคยถูกข่มขืนหรือถูกทอดทิ้ง ไม่มีพ่อไม่มีแม่ (เด็กกำพร้า) เว้นแต่จะมีผู้อุปการะและจะพิจารณาเป็นรายๆไป
5. ผู้ที่เคยถูกปฏิเสธ US Visa มาก่อน ทุกประเภท ในกรณีที่ถูกปฏิเสธ US Visa มานานเกินกว่า 1 ปี ก็สามารถอนุโลมให้สมัครได้

สารบัญ |


Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign