Providence Education Group

Asiamerica Au Pair

ความเป็นมา

หนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอเมริกาเป็นโครงการที่เริ่มมาโดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอเมริกันมากว่า 10 ปี เป็นโครงการที่ให้ หน่วยงานเอกชนเป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้ให้โอกาสสตรีจากทั่วโลกที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ไม่เกิน 26 ปี ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1- 2 ปี ได้เรียนหนังสือ ได้ดูแลและเป็นพี่เลี้ยงลูกของครอบครัวชาวอเมริกัน มีห้องนอน อาหาร และรถใช้เป็นส่วนตัวและได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า US$ 140 ต่อสัปดาห์โครงการนี้รับผู้ที่จบปริญญาตรีในทุกสาขา โดยมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ต้องผ่านผล Test ภาษาอังกฤษให้ได้ TOEFL 500/173 ขึ้นไป มีใบขับขี่ ผ่านการฝึกอบรมดูแล เด็กเล็กมาแล้ว 200 ชั่วโมง เป็นต้น โครงการนี้เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่อยากได้ประสบการณ์ในประเทศอเมริกา และได้เรียนรู้วัฒนธรรม ได้ท่องเที่ยว ได้เรียนหนังสือ ได้มีรายได้ ทำให้เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง สามารถปรับตัวให้เป็น คนที่อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิใจและนำไปถึงการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นต่อไป


Au Pair คืออะไร
Au Pair มาจากคำว่า On Par หรือ Equal ซึ่งหมายถึงเยาวชนจากนานาประเทศที่มีอายุระหว่าง 18 - 26 ปีมีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก สนใจในการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอเมริกาและประเทศอื่นๆทั่วโลกได้รับวีซ่าชนิด J-1 Cultural Exchange Visa หรือ Exchange visitor ซึ่งทั้งนี้เยาวชนจะสัมผัสกับครอบครัวของชาวอเมริกันอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

Au Pair มีความเป็นมาอย่างไร?
ในปี 1964 AIFS (American Institute for Foreign Study) โดยได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย USIA (The United States Information Agency) AIFS เป็นองค์กรที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงจากทั่วโลกมากว่า 40,000 คนต่อปี และถือว่าเป็นองค์กรแรกที่ให้การสนับสนุนโครงการ Au Pair in America โครงการ Au Pair in America ได้เริ่มมีขึ้นในเดือนมกราคม ปี 1986 และได้ถูกจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเยาวชนแลกเปลี่ยนนานาชาติ ในสมัย ประธานาธิบดีเรแกน ซึ่งโครงการได้ถูกออกแบบให้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างครอบครัวอเมริกันและเยาวชนจากนานาประเทศ โดยเยาวชนจะได้มี โอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในอเมริการวมถึงได้ท่องเที่ยวและศึกษาวัฒนธรรมของประเทศอเมริกาต่อมาในปี 1992 the America Herltage Association (AHA) ร่วมกับ AIFS ทำการส่งเสริมและเผยแพร่โครงการ Au Pair in America ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

Au Pair in America
เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองกรีนนิช ประเทศสหรัฐอเมริกา, เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมันนี, เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษและเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีตัวแทนกระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 300 คน ทั่วโลก และทุกๆปีจะมีเยวชนจากนานา ประเทศเข้าร่วมโครงการมากว่า 4,000 คน ต่อปีและจนถึงปัจจุบันองค์กรได้เปิดดำเนินการและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งมากว่า 14 ปี

Au Pair Care ประเทศไทย
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Asiamerica Academic & Cultural Exchange ซึ่งเป็นผู้นำโครงการ Au Pair Care เข้ามา เผยแพร่ต่อเยาวชนในประเทศไทย ร่วมกับ Providence Education Group โดยมีโรงเรียนในเครือ คือ โรงเรียนเชียงใหม่ภาษาต่างประเทศ (ILAC) และ โรงเรียนกรุงเทพภาษาต่างประเทศ (ILAB) เป็นผู้ดำเนินการในประเทศไทย

ท่านได้รับอะไรจากการเป็น Au Pair
Au Pair Care เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับสตรี จากทุกสาขาวิชาชีพที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 26 ปี ที่อยากได้ประสบการณ์ ในประเทศอเมริกา ได้ทำงานกับเด็กและได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอเมริกาในขณะที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของชาวอเมริกันตลอดเวลา 1 - 2 ปี ได้เป็นหนึ่งของคน ในครอบครัวอเมริกัน ได้เรียนหนังสือหาความรู้เพิ่มเติม ได้พบและรู้จักเพื่อนใหม่ ได้ท่องเที่ยว และเรียนการใช้ภาษาอังกฤษแบบชาวอเมริกัน ตลอดจนการเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน มีรายได้ ได้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์ตรง ทำให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมั่นใจในตัวเอง สามรถ ปรับตัวให้เป็นคนที่อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิใจและนำไปถึงความไม่หยุดยั้งตนเองในการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นต่อไป เพื่อเป็นคนที่จะนำความเจริญมาสู่ ประเทศชาติในที่สุด

สารบัญ


Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign