Providence Education Group

Thai American Student Exchange (TASE)

โครงการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ถึง 6 หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี
ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล
เพื่อการศึกษาและ วัฒนธรรม ณ สหรัฐอเมริกา
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ความเป็นมา
TASE เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1985 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาด้านวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น ด้วยโครงการที่มีอยู่เดิมนั้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่สูงมากอยู่ทั่วประเทศได้ TASE จึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา คัดเลือกนักเรียนไทยที่สนใจจะได้ประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ
โครงการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ ต่างมีเป้าหมายเดียวกันที่จะกระตุ้นให้เยาวชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงประชาคมโลกของเรา โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตของชนชาติอื่นจากการเข้าเป็นสมาชิกของครอบครัวอาสาสมัคร และศึกษาในโรงเรียนของรัฐเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โครงการเหล่านี้จะถูกควบคุมการดำเนินงานและมาตรฐาน โดย 2 หน่วยงานของสหรัฐอเมริกา คือ USIA (UNITED STATES INFORMATION AGENCY) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ออกเอกสารสำคัญในการทำวีซ่าประเภทแลกเปลี่ยน J1 (Exchange Visitor) และหน่วยงานเอกสาร CSIET (COUNCIL FOR STANDARD INTERNATIONAL EDUCATIONAL TRAVEL) ซึ่งดูแลมาตรฐานการดำเนินงานของทุกโครงการให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด หากโครงการใดฝ่าฝืนกฎและไม่รักษามาตรฐานไว้ก็จะถูกถอนชื่อ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมของประเทศอื่น
  2. ปลุกสำนึกให้เห็นความสำคัญและอยากเผยแพร่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก
  3. ช่วงส่งเสริมศักยภาพทางภาษาให้กับนักเรียน
  4. เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับคนจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย
  5. ได้รับการศึกษาในระบบของอเมริกัน และสามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนหน่วยกิตได้

ความเป็นอยู่และโรงเรียน
นักเรียนจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วและเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐประจำท้องถิ่นนั้น ๆ นักเรียนจะต้องเข้าเรียนชั้นเรียนและเข้าทดสอบด้านวิชาการเช่นเดียวกับนักเรียนปกติ

การดูและและติดตามผล
ไม่ว่านักเรียนจะได้อยู่ที่รัฐใด จะมีเจ้าหน้าทีท้องถิ่นของโครงการ (ไม่ใช่คนไทย) คอยให้การดูแลและให้คำแนนำแก่นักเรียนตลอดโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยและโรงเรียน

ระยะเวลา
เดินทางกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี และกลับประมาณเดือนมิถุนายนปีถัดไป เท่ากับ 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุระหว่าง 15 – 18 ปี)
  2. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.0 ในกลุ่มวิชาสายสามัญ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
  3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ พอที่จะสื่อสารกันได้ โดยผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
  4. มีทัศนคติพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ และกระตือรือร้นที่จะนำวัฒนธรรมของไทยไปเผยแพร่

การทดสอบภาษาอังกฤษ
แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ข้อสอบ คือ OPT TEST และ ข้อสอบ SECONDARY LEVEL ENGLISH PROFICIECY TEST (SLEPT TEST) ซึ่งจัดทำโดย ETS หน่วยงานเดียวกับที่จัดสอบ TOEFL เพราะฉะนั้นข้อสอบนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานในการวัดความสามาถทางาษาของนักเรียนระดับมัธยม แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ LISTENING COMPREHENSION AND READING COMPREHENSION


Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign