Providence Education Group

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากล โดยการรับทุนเรียน(บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์Œ

การเตรียมตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 1.   คือการเรียนในประเทศไทย
ระบบการเรียนในเมืองไทยนั้น เป็นการเรียนแบบ Total Immersion Technique จะต้องเข้า
เรียนอยู่ในค่ายภาษา (Boot Camp) โดยมี concept ที่นักเรียนต้องพยายามที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะตลอด 24 ชั่วโมง  การเรียนมีทั้งรูปแบบห้องเรียนและครูพี่เลี้ยงที่จะต้องอยู่ประกบกับนักเรียนในเวลาที่อยู่นอกห้องเรียน โดยการจัดการเรียนในค่ายนั้น ในขั้นตอนแรกจะมุ่งเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นสำคัญเพึ่อ
ให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนใน main course จุดประสงค์เพื่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษให้เข้าใจในทุกทักษะจนสามารถผ่านการสอบวัดระดับตามที่สภาพยาบาลกำหนดไว้ได้ และจะต้องมีความพร้อมในด้านภาษา วัฒนธรรมตลอดจนความเป็นอยู่ของคนตะวันตก เพื่อให้เตรียมตัวพร้อมเมึ่อต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ
การสอนนั้นประกอบด้วย:

1. Programme I:    Foundation Programme (12 weeks)
การปูพื้นฐาน (English Foundation Programme)

 • การสอนไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว มี
  • Basic Grammar
  • Advanced Grammar
  • Structure เป็นการสอนเรื่องโครงสร้างของประโยคซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุด ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์จะต้องรู้เรื่องโครงสร้างประโยคอย่างเชี่ยวชาญ จึงจะสามารถนำไปต่อยอดให้ได้ทุกทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน ฟัง ในระดับสูง ให้เป็นมืออาชีพ (Professional) ได้
  • Conversation and listening การฟังและการใช้บทสนทนาตลอดเวลาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อความหมายในระดับกลาง
  • Cross Cultural Communication เป็นการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของการสื่อสารและ ความเป็นอยู่ของคนตะวันตก

2.  Programme II:   Immersion Programme (12 weeks)
เป็นการสอนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการ (English for Academic Purposes) อย่างเต็มรูปแบบของการเรียนในระบบ Total Immersion Technique ซึ่งเป็นการต่อยอดของหลักสูตรแรก โดยแบ่งออกเป็นสามแบบดังต่อไปนี้

 1. เป็นการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้มีความรู้ทุกทักษะ คือ การพูด อ่าน เขียนและฟัง มีการพัฒนาการและฝึกฝน มีการสอบทุกอาทิตย์ นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามความสามารถในแต่ทักษะ เพื่อให้สอบได้ระดับตั้งแต่ Middle Post-Intermediate หรือ IELTS 6.5 ไปจนถึง Advanced หรือ IELTS 7.0 
 2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จากสื่อและวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งอยู่กินกับนักเรียนตลอดเวลา จะเป็นผู้คอยแนะนำตรวจเช็คทุกขั้นตอน เพื่อการพัฒนาภาษาในทุกระดับ จนสามารถนำผลการเรียนไปสู่เป้าหมายและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร ได้ตามความต้องการ และได้ใช้ชีวิตในค่ายเสมือนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศของตะวันตก ต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกินอย่างครบถ้วน
 3. การฝึกฝนเพื่อเตรียมการสอบ IELTS ในทุกทักษะ เป็นเวลา 200 ชั่วโมง ได้รับการสอนเทคนิคต่างๆ เพื่อให้สอบได้ ในระดับ IELTS 6.5 ถึง 7.0

ส่วนที่ 2.   การเรียนในนิวซีแลนด์
King’s Education ได้จัดการการเรียนการสอนในนิวซีแลนด์ดังต่อไปนี้:

 1. ภาษาอังกฤษ  
  การเรียนแบ่งออกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
  -   ถ้าสอบได้ภาษาอังกฤษระดับ IELTS 5.5 สามารถเข้าเรียนในหลักสูตร Pre-ENR (Pre-English for Nursing Registration) จะใช้เวลาเรียน 12 อาทิตย์ เพื่อให้ได้ ภาษาอังกฤษ เทียบเท่ากับ Post Intermediate Level หรือ IELTS 6.0
  -   ถ้าสอบได้ภาษาอังกฤษระดับ IELTS 6.0 หรือ 6.5 สามารถเข้าเรียนในหลักสูตร ENR (English for Nursing Registration) จะใช้เวลาเรียน 13 หรือ 26 อาทิตย์ การสอนจะประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องของการสาธารณสุขของประเทศนิวซีแลนด์ ให้ความรู้ทางด้านศัพท์การแพทย์และภาษาอังกฤษในระดับสูง เพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับระดับ Advanced หรือ IELTS 7.0 หรือ Grade B, OET test
  -    ถ้าสอบได้ภาษาอังกฤษระดับ IELTS 7.0 ก็ไม่ต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษเลย สามารถเข้าไปในหลักสูตร CAP ได้เลย
 2. ใบประกอบวิชาชีพ
  เมื่อผ่านภาษาอังกฤษแล้ว สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรCompetency Assessment
  Programme (CAP) เป็นหลักสูตรเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ (Nurse License) ใช้เวลา
  เรียน 8 อาทิตย ซึ่งเป็นการอบรมประมาณสองอาทิตย์และฝึกงานในโรงพยาบาลตลอดเวลา
  โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

Bank

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign