Providence Education Group

Our Courses:

Weekend / Weeklong (16 days) English Immersion Program
for Professional & Executive (นักวิชาชีพและผู้บริหาร)

English Immersion Program  

เป็นหลักสูตร ที่เปิดสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาภาษาอังกฤษในวิชาชีพของตนเองเพื่อ ให้เกิดความคล่องแคล่ว และนำไปใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศ ทำให้กิจการได้ก้าวหน้าไปเป็นระดับนานาชาติ ทำให้เกิดความเชื่อถือจากต่างประเทศ นอกจากนั้นก็ยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องติดต่อกับคนต่างประเทศในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในหน่วยงานใดก็ตาม
หลักสูตร 16 วันนี้ เป็นการสอนที่ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานของภาษาอังกฤษในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับภาษา สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด จนบรรลุเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

วัตถุประสงค์ (Objectives):  

 • เพื่อให้เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ในการพูด อ่าน เขียนและฟัง
 • เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

ระยะเวลาเรียน (Duration):            16 days

กลุ่มเป้าหมาย (Target group)

 • ผู้บริหารองค์กรและบริษัทเอกชน
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • นักการธนาคาร
 • นักธุรกิจ
 • ตำรวจ
 • นักวิชาชีพ
 • เจ้าหน้าที่ในองค์กร บริษัทข้ามชาติ โรงพยาบาลที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรและบริษัทเอกชนที่ต้องการพัฒนาภาษาในการเลื่อนตำแหน่ง

รายละเอียดการเรียน (Details of course study)

 • เข้าค่าย วันศุกร์เย็น เวลา 17.00 น.
 • ออกจากค่าย วันอาทิตย์เย็น เวลา 17.00 น.
 • สำหรับหลักสูตรวันหยุด (weekend) นักเรียนต้องอยู่ในค่ายตลอดเวลาตั้งแต่วัน
  ศุกร์เย็น ตลอดวันเสาร์และอาทิตย์
 • สำหรับหลักสูตรสี่สัปดาห์ (four weeks) นักเรียนต้องอยู่ในค่าย
  ตลอดเวลาตั้งแต่วันศุกร์เย็น ตลอดวันเสาร์แรกของสัปดาห์จนถึงวันเสาร์ที่สองของ
  สัปดาห์และตอนเย็นวันอาทิตย์
 • มีครูพี่เลี้ยงอยู่ด้วยตลอดเวลานอกห้องเรียน
 • ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย
 • กลุ่มละไม่เกิน 15 คน

รายละเอียดการเรียน (Details of studies)

Business and Communicative English

Activity

70 hours study

Practices 4 skills

 • Listening
 • Speaking
 • Reading
 • Writing

Grammar

Vocabulary

 • Sports
 • News
 • Music
 • Movies
 • Discussion Group
 • Computer
 • etc.

 

หมายเหตุ:

 • นอกเวลาเรียนในห้องเรียน จะมีอาจารย์พี่เลี้ยงชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษอยู่กับกลุ่มตลอดเวลา โดยจะจัดโปรแกรมเสริมในการช่วยทำการบ้าน การเสริมการเรียนในห้อง การเรียนรู้ในทุกทักษะ กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทุกทักษะ
 • เพื่อเป็นการฝึกและการปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน และเปลี่ยนพฤฒิกรรม เปลี่ยนทัศนคติ มาเป็นการใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ได้ประโยชน์ในการใช้ของจริง และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษต่อใปด้วยตนเองและหมู่คณะ เพราะได้เรียนรู้แนวทางจนเกิดความชำนาญที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดภาษาอังกฤษต่อไป จนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในที่สุด

ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครูผู้สอน ค่าเอกสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและ
การจัดการต่างๆ ฯลฯ

 • ลดราคาพิเศษ 35 % สำหรับ 15 คนแรกที่สมัคร
 • ลด 16.5 % ในเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2553
 • ราคาค่าเรียนปกติ เป็นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

Bangkok Office:
322/22 Moobaan Yuucharoen, Soi 2
Asoke-Dindaeng Road, Dindeang, Bangkok 10400
Tel. (02) 246 2463  Mobile (086) 919 5513
Fax. (02) 641 1083

Chiangmai Office:
74/3 Wiang Kaew Road, T. Sri-phoom
A. Muang, Chiangmai 50200
Tel. (053)326 200  Mobile (081)594 2225
Fax. (053)326 200

City Camp:
2 Singharaj Road, Soi 3, T. Sri-Phoom
A. Muang, Chiangmai 50200
Tel. (053)326 306

 

 

Home

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign